Blagajna 2018

Vsak zavezanec, ki je dol¾an evidentirati prodajo materiala in pomagati s pomoèjo registracijske blagajne, se zaveda, da je treba opraviti podrobne pogoje v lastnostih tudi storitev obravnavanih naprav. Pijaèa iz takih pogojev je resen redni tehnièni pregled blagajne. V èem se pojavi in v kak¹nem obdobju naj bi ga naredili? Kaj je davèna blagajna in tehnièni pregled? O tem.

Green Barley Plus

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost morajo biti blagajne predmet rednih tehniènih pregledov. Po tem datumu je bil ta èas podalj¹an. Tak¹en pregled se opravi z dobro storitvijo. Pred 1. decembrom 2008 so se tehnièni pregledi blagajn spremenili v letni rok. V bistvu trenutno veljavnih pravnih doloèb morajo biti blagajne primerne za tehnièni pregled vsaki dve leti od fiskalizacije ali tega pregleda. V uspehu, ko se davèni zavezanec ne dr¾i take besede, da je podvr¾en sankcijam. To vkljuèuje na primer nalo¾itev denarne kazni davkoplaèevalcu za davèna kazniva dejanja, saj je kakovost neuporabe blagajne periodiènemu pregledu podobna nepravilnemu vodenju knjige. Tak¹na utemeljitev izhaja iz toèke 61 § 3 k.k¹.Ustvari se dogodek, v èigar roki omenja tak pregled? Seveda, opazovanje roka v tem primeru pripada davènemu zavezancu in ne mestu. Lastnik blagajne novitus delio pri zdru¾itvi datuma pregleda mora o tem obvestiti slu¾bo. Po drugi strani pa je slu¾abnik vozovnice v skladu s èlenom 31 (1. Pravice v zgodovini blagajn morajo opraviti obvezen tehnièni pregled blagajne v 5 dneh po obvestilu.Davèni zavezanec se mora zavedati tudi dejstva, da neizpolnjevanje roka za obvezne preglede blagajne povzroèa potrebo po vrnitvi davène olaj¹ave iz urada nakupa. Taki davkoplaèevalci so zavezani davkoplaèevalcem, ki v treh letih od zaèetka evidentiranja prodaje blaga / storitev v tekoèem obdobju niso pripravili blagajne za tehnièno izvedbo z dobro storitvijo.Èe povzamemo, je treba spomniti, da je za ohranitev datuma pregleda odgovoren samo uporabnik.