Blagajna ki presega omejitev

S 1. januarjem 2015 je dobila zakon, ki je dodatno zmanj¹al ¹tevilo podjetnikov, ki niso dol¾ni evidentirati transakcij na fiskalnem znesku. Èe blagajne ¹e niste uporabljali do zadnjega datuma - zdaj ga lahko spremenite. To bolj ali manj pomeni, da bo ¹e veè ljudi, ki pripravljajo finanèno kampanjo, prisiljeni kupiti blagajno. Ker je takrat velik stro¹ek v proraèunu vsakega podjetnika, je vredno preveriti, kateri lahko dobite povraèilo za tak¹en nakup.

- Vsi podjetniki, ki so kupili blagajno in na njej registrirajo lastno prodajo, so dol¾ni zaprositi za povraèilo nastalih stro¹kov. Èe ¾elite zaprositi za tako povraèilo, morate izpolniti doloèene formalnosti. V skladu z zakonom se lahko izterja 90% nakupne cene, brez DDV, vendar cena ne sme presegati 700 PLN. Nedvomno je mo¾nost, da dobite povraèilo, odlièno ogla¹evanje za vse podjetnike, ki ne ¾elijo odvrniti denarja.

- Ne smemo pozabiti na posebno obvestilo davènemu uradu, v katerem doloèimo vi¹ino porabljenih finanènih sredstev in navedemo naslove njihove uporabe. Prav tako morate vrniti toèen datum, ko smo zaèeli evidentirati prodajo na doloèeni blagajni. To dejstvo je pomembno in ne moremo nehati govoriti o tem.

Za pridobitev vraèila za nakup blagajne moramo pridobiti potrdilo o nakupu. Vraèilo lahko vlo¾imo enkrat, v eni izjavi. Èe bomo imeli brezplaèna vpra¹anja, povezana s tistim, v katerem ¾elite vlo¾iti zahtevek za vraèilo, bomo v gradbeni¹tvu na¹li ¹tevilne informacije - pri tem je veliko blaga enostavno. Z integriteto nismo vsi ljudje, za katere je potreba po nakupu finanène institucije èudovito nova. Vendar pa, zahvaljujoè pomoèi izku¹enih strokovnjakov, ne bomo mogli le kupiti prave gotovine, vendar bomo ¹e vedno lahko dobili povraèilo stro¹kov nakupa.

Kje kupiti blagajno? V internetnem poslovanju in velikih ustanovah lahko kupimo tudi davèno napravo. Dovolite nam torej, da je smisel obstoja poobla¹èenega distributerja in tudi nudenje storitvenih storitev.