Blagajna

Odlok ministra za finance, ki ga je uvedel v stanovanje od 1. marca 2015, nalaga obveznost uporabe davènih blagajn na glavi, ki nudijo pravno pomoè posameznim potro¹nikom. Te izmenjave bodo vkljuèevale odvetnike in davène svetovalce. Navsezadnje notarji ne bodo zainteresirani. Na splo¹no so blagajne namenjene za¹èiti strank, ki obièajno ne prejemajo potrdil o uporabi storitev. Mobilni davèni uradi so posebej zasnovani za odvetnike in davène svetovalce.

Magniskin Beauty Skin Oil

Ureditev obvezne davène registracije, ki jo izvaja Ministrstvo za finance, bo vkljuèevala pravne in zdravstvene poklice, vkljuèno z zobozdravni¹kimi, kozmetiènimi, gastronomskimi in mehanskimi poklici. Vi¹ina prihodkov, ustvarjenih letno, ne bo veè. Njihova stvar bo izenaèena z razliènimi poklici, ki so v ta namen uresnièili veliko prej. Odvetniki so bili do zadnjega obdobja opro¹èeni uporabe blagajn, saj njihova letna plaèa ni presegla dvajset tisoè zlotov.Glede na vzdr¾evanje sorte je znak, da bodo vsi odvetniki, ki ponujajo storitve v mislih fiziènih oseb, ki ne poslujejo, zahtevali, da jih vidijo v fiskalnih zneskih, brez pomena za plaèilno sredstvo.Zakonodajalec, ki olaj¹uje zakonodajalca, se uporablja za delavce, ki delajo na trgu. Èe boste zaèeli opravljati pravne storitve ¹ele v letu 2015, bodo odvetniki odstopili od obvezne uporabe blagajn dva meseca v maju, ko bodo zaèeli opravljati na¹e storitve.Ministrstvo zagotavlja, da bodo davkoplaèevalci, ki se registrirajo na blagajno na¹ih storitev, povrnili veèjo skupino stro¹kov za nakup. Enaka koristna korist tako za zanesljivost trgovine, ki jo ponujajo odvetniki, kot za varnost potro¹nikov. V poslovnem smislu to pomeni, da lahko od 1. marca 2015 vsi uporabniki odvetni¹ke pisarne zahtevajo potrdilo o prejemu, kar bo dokazano z dejstvom, da prevzemamo pravne storitve.Èe gre za notarje, se ne bo treba registrirati v valuti storitev, temveè le v smeri dejavnosti, ki jih zajema vstop v skladi¹èe A in P, èe 20 000-kratna omejitev prilivov ni prese¾ena ali èe se plaèilo izvede v negotovinski gradnji.