Prodaja ivilskih proizvodov

Pri prodaji izdelkov ali storitev, evidentiranih na fiskalnem znesku, mora novitus small plus podjetnik razmisliti o mnogih situacijah, povezanih s trenutnim orodjem. Imetje blagajne je omejeno zaradi ¹tevilnih obveznosti, ki so

Proizvajalec oblaeil za ogla evanje

V soboto je potekal prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so raje preverili, kaj so oblikovalci naredili za sezono. Med obèinstvom smo lahko preverili

Dohodek prodajalca gsm

®e veljavni zakon daje prodajalcem doloèene obveznosti, da se morajo dr¾ati, èe se ¾elijo izogniti razliènim vrstam sankcij. Veliko jih je, ki so zelo odvisne od tega, kak¹ne komercialne dejavnosti vodimo.

Subvencija za razvoj podjetja v vi ini 40 tisoe evrov

Èe vodimo lastno podjetje, si ¾elimo, da gre na enak naèin in da raste. ©ele takrat lahko ¹e vedno kupujemo nove stranke. Da bi ostali na konkurenènem trgu, moramo re¹iti re¹itve

Program sladkorja

V zadnjem èasu delo izgleda precej drugaèe. Vsak dan se oblikuje veliko podjetij, ki se ukvarjajo z raèunalniki, ki so pravkar zaèeli delovati. Da bi bila tak¹na dejavnost z raèunalniki pravi

Blagajne 2018

Pri¹el je èas, ko so blagajne predpisane z zakonom. Tako obstaja elektronska oprema, ljudje registrirajo prodajo in vsoto davkov, ki jih je treba plaèati na drobno. Za svojo krivdo se podjetniku

Ciencia y tecnologia

Razvoj tehnologij, mehanskih naprav, elektronike, telekomunikacij in novih podroèij, ki nam omogoèajo, da ¾ivimo raz¹irjeno ¾ivljenje, je domena bli¾njih èasov. Znanost in delovanje naprav, ki izbolj¹ujeta kakovost ¾ivljenja, sta se razvili

Alternativna modna revija

Zasebno se pojavljajo vedno nove te¾ave. Stres nas vodi ves dan in druge te¾ave ¹e vedno ustvarjajo svojo lastno ceno na vrednosti. Finanène te¾ave, dru¾inske te¾ave, konflikti v delu, zato je

Stopnja varnosti v angle eini

Posledica razliènih napak je lahko obstoj prekomernega pritiska. Posebne naprave, ki se imenujejo pokanje diskov, so preveè za¹èitne jedi in razmerij zaradi okvar in po¹kodb, ki lahko imajo veliko zrelih in

Blagajna je cenej a

Trenutno se domneva, da bodo mnoge ¾enske zaèele poslovati. Med njimi so tudi tisti, ki so ¾eleli ustanoviti podjetje. Ker ¾e vedo, da se bo njihov projekt zagotovo pridru¾il koncu, se