Ciencia y tecnologia

Razvoj tehnologij, mehanskih naprav, elektronike, telekomunikacij in novih podroèij, ki nam omogoèajo, da ¾ivimo raz¹irjeno ¾ivljenje, je domena bli¾njih èasov. Znanost in delovanje naprav, ki izbolj¹ujeta kakovost ¾ivljenja, sta se razvili v zadnjem stoletju.

V tem trenutku smo navajeni na sodobne stroje, ki nas obdajajo, in na¹e delovanje je veliko bolj¹e zaradi njih. Te¾ko si je predstavljati, da ni bilo pred kratkim in da ste se morali sooèiti s povsem drugaèno obliko. Enako velja za odkrivanje skrivnosti sveta, ki nas obdaja. Èlovek bi vedno ¹el odkriti svoje skrivnosti, vendar ni mogel. Trenutno mno¾ice znanstvenikov delajo na izgradnji novej¹ih in novej¹ih naprav, ki lahko koristijo èloveku, vendar bodo praktiène pri odkrivanju sveta okoli nas. V èasu stoletij se je veja medicine in biologije zelo razvila. Zahvaljujoè razvoju iskalnih pripomoèkov, dobro izobra¾eni ljudje odkrivajo tudi novej¹e tehnologije spopadanja z boleznimi, ki so bile do nedavnega zaznane neozdravljive, bolni ljudje pa so najpogosteje umirali od njih. Trenutno ustvarjamo najsodobnej¹o medicinsko opremo, zdravnik pa se redko daje samo s stetoskopom, saj ima na voljo ¹tevilne natanènej¹e teste. Na primer, stereoskopski mikroskop je lahko velik trenutek v znanstvenih prostorih. Nato je to optièna kamera, katere poveèava se¾e do dvesto krat in prikazuje stavbo v treh dimenzijah. & nbsp; Uvedba te opreme v laboratorije je nujno in zanimivo pregledala tudi najmanj¹e enote. Zaradi pravilno name¹èenih oèal je bilo pomembno slediti povezavi tega cilja. Stereoskopski mikroskop, zahvaljujoè dvojnim okularjem, name¹èenim (za narazen oèi, je pogled na stavbo pomembnej¹i, medtem ko je njegova pozornost za raziskovalca manj naporna. Poleg tega oèala, name¹èena v sodobnem slogu, dajejo veliko veèji kot gledanja kot en okular obièajnega mikroskopa. Stereoskopski mikroskop je kriza v znanstvenih raziskavah o ¹tevilnih mikroskopskih ciljih in drugi korak v steni izbolj¹anja kakovosti hrane in zdravja nekoga v dana¹njem èasu.