Comarch erp optima faq

Program za izdajanje raèunov omogoèa hitro in lahkotno izdajanje drugih dokumentov za zaraèunavanje. Modul Comarch ERP Optima je zelo uporabniku prijazen. Z njim lahko izdajate dokumente v kateri koli valuti.

Aplikacija je popolnoma sinhronizirana z novimi elementi sistema Comarch. Znani so posodobljeni v celoti, zaradi èesar je raèunovodska storitev preprosta. Zaradi funkcionalnosti (prodajne in nakupne mo¾nosti, spletna izmenjava dokumentov ta fazni modul ponuja najbolj¹o ponudbo na trgu med tovrstnim uèinkom.Dodatno orodje, kot je namensko prodajno okno, vam omogoèa, da predstavite vse podatke in dokumente, povezane z doloèeno stranko. To je izredno koristna re¹itev za raèunovodje. Poleg tega je ta postavitev funkcija tiskanja. Vse to naredi sistem v doloèeni meri olaj¹ano delovanje podjetja ali podjetja in omogoèa bolj prijetno delo.Program Comarch ERP Optima je odlièen predvsem za mala in mala podjetja, kjer raèunovodstvo ni veliko, storitve in podpora pa so ljudem v pomoè. To je vloga modula raèuna kot skladi¹èa za registracijo in izdajanje raèunov, ki ljudem olaj¹uje delo in omejuje mo¾nost napak. Program vam omogoèa hitro izdajanje raèunov skupaj z njihovo takoj¹njo korekcijo in tiskanjem.Raèunalni¹ka programska oprema Comarch ERP Optima bo kupila: izdajanje raèunov za prodajo in nakup, fiskalizacijo za fiziène ¾enske, ravnanje z vsemi transakcijami z zloti in tujimi valutami, izdajanje popravnih dokumentov (prilagoditve: kolièina, podatki, vrednost-cena, stopnja DDV, popust itd. nakup in prodaja z izbiro standardnih oblik plaèila (prenos, od¹kodnina, denar kot plus in tistih, ki jih doloèi uporabnik programske opreme ter vodenje registra storitev in strank.