Diagnoza in zdravljenje bolezni ustne sluznice

Kolposkopska diagnostika temelji na interpretaciji tako povr¹inske arhitekture epitelija kot na sliki ¾il. Praktièno neopazne podrobnosti epitelnega dela materniènega vratu, ki pogosto doloèajo pravilno diagnozo, so del delcev milimetra, vidna oblika v epitelnem sloju pa je mikronske velikosti.

V zvezi s tem pa tudi najbolj popolna kamera, ki prena¹a sliko v popolnoma zaostreni obliki, nima mo¾nosti videti tak¹nih elementov. Kar je zelo, razliène barve odtenkov rdeèe in bele barve, ki jih vidimo v naravni sliki tega nemogoèega okolja, doloèa posebno prepoznavanje. Na ¾alost je zato poceni z uporabo celo najbolj¹ega video sporoèila. Ogromen zvitek kolposkopske podobe in specifiènega okolja, v katerem smo prisiljeni gledati sliko, ne dopu¹èa uporabe naprav, ki se dobro zberejo v drugih delih medicine. Zaradi nedostopnosti je delovanje naprav zelo zapleteno. V pogodbi, tudi zdravnik, ki je zelo usposobljen za uporabo kolposkopa, v ¹tevilnih uspehih nima mo¾nosti, da bi postavil zanesljivo diagnozo, uporabiti mora tudi izku¹nje in druge predpostavke.Optièni kolposkopi, ki so opremljeni tudi z vizualnim tunelom, so za kolposkopist najzanimivej¹i rezultat, zaradi optiènega organizma smo naèin opazovanja, ki omogoèa natanèno diagnostièno interpretacijo opazovanega obmoèja, bolnik pa lahko na zaslonu prika¾e sliko, ki se oddaja, ali se prika¾e zdravnik ali vajenec.V trenutnih èasih je uèinkovit, a ¾e uporabljen kolposkop, ki izpolnjuje tudi zahtevane standarde kakovosti tudi za va¹o pisarno, in za javno bolni¹nico lahko za trenutek kupite na tisoèe zlotov, in opremite ga z vizualnim tunelom v katerem koli elementu v vi¹ini pribli¾no pet tisoè zl. Èe je potrebno, je mogoèe narediti premalo denarja, obnoviti stare, izrabljene kolposkope in na ta naèin delovati kot nove. Kolposkop iz doloèenega dogodka, lahko dobite na polovico cene, ki so jo ¾eleli deliti na nakup veliko praktiènega in netoènega video kolposkopa.