Evidenco nezaraeunane prodaje

Zelo hitro nara¹èanje tehnologije je povzroèilo, da imajo dana¹nje blagajne veliko razliènih funkcij, ki ne omogoèajo le evidentiranja prodaje, temveè tudi olaj¹ajo upravljanje enote, celo izbolj¹ajo storitve za stranke, skraj¹ajo èas, potreben za inventar, omogoèijo popoln nadzor nad blagajno in nadzor. inventarja.

Za blagajne Novitus je znaèilna visoka funkcionalnost, mo¾nost sodelovanja z vsemi vrstami naprav, s katerimi se lahko pove¾emo, npr. Raèunalnik, èitalnik èrtne kode, bralnik magnetnih kartic in èitalnik èip kartic, terminal za plaèilne kartice ali elektronska lestvica. Z eno besedo, dana¹nje blagajne preidejo na veliko zapletenih elektronskih naprav pred nekaj leti, medtem ko ustvarjajo zares zapleteno strukturo.

Katere vrste blagajn imamo? Blagajne obièajno ¹tejemo v dve skupini - blagajne elektronske blagajne v kratkem ECR in elektronske blagajne elektronskih prodajnih mest, znane tudi kot raèunalni¹ke blagajne. Ti dve vrsti blagajn imata precej drugaèen obseg mo¾nosti, ki je izpeljan iz njihovih tehniènih parametrov. Ker je ERC zlahka obravnavana, imajo zelo omejene mo¾nosti raz¹iritve in oblikovanja glede na valute POS ter predstavljajo tudi omejeno mnenje in nalo¾ene na doloèeno programsko opremo. Pomnilnik RAM, ki je znaèilen za blagajne ERC, ima zmogljivost od 1 do 8 MG, tako da po nekaj letih uporabe ni prostora za to in je praktièno uporaben za sodelovanje. ©e vedno je ena zanimiva razlika - èeprav smo v okencu ERC prilo¾nost, da pove¾emo druge periferne enote, v tem izjemno raèunalniku ni dodatne prodaje raèunalni¹kega programa od vlade - za to se priporoèa blagajna.

Med blagajnimi ERC loèimo:- prenosna blagajna - z majhnimi dimenzijami in z omejenim obsegom funkcij. Obstajajo enake naprave, ki so med drugim namenjene tistim strankam, ki izvajajo prejemke, katerih vsebina se ponovi.- enosede¾ni stroji - lahko so malo veè kot mobilne blagajne, z njimi se lahko pove¾ete, na primer lestvico, raèunalnik in tudi kodni èitalnik, tudi v tem sistemu, da izbolj¹ate njihovo konstrukcijo.- sistemske blagajne - zagotavljajo veèja podjetja, v katerih sestavljajo veliko blagajn.

POS blagajni - so zelo tehnolo¹ko napredna skupina snemalnih naprav. Seveda jih je treba doloèiti z raèunalniki, ki so prilagojeni tako, da bele¾ijo promet, kot tudi z izvajanjem veè novih funkcij, ki so zdru¾ene s skladi¹èenjem blaga in njegovo prodajo.