Industrijsko podjetje skromno sp z o o

Sistemi, ki so za¹èiteni pred eksplozijami, so protieksplozijski sistem, ki vkljuèuje ¹est osnovnih ukrepov. Ker je treba vsako industrijsko podjetje obravnavati posamièno, je konèni obseg potrebnih ukrepov predstavljen na podlagi presoje eksplozijske varnosti. Pomembno je, da bo sistem verjetno povezan s posameznimi napravami, fragmenti naprav in celotnimi, ogromnimi industrijskimi obrati.

Standardni varnostni sistem vkljuèuje:

Identifikacija in ocena tveganja.Izdelava ocene tveganja verjetnosti eksplozije, medtem ko za druge nalo¾be v èasu nastanka.Doloèitev obmoèij, ki jih ogro¾ajo eksplozije, uspe¹nost novih nalo¾b, kako daleè, tudi na ravni projektiranja.Razvoj dokumenta, ki bo za¹èitil pred eksplozijo.Prepreèevanje ali zmanj¹evanje tveganja eksplozijePreverjanje pre¾ivele izbire nove procesne opreme in pogonov za vadbo v svetlih obmoèjih nevarnosti eksplozije.Zmanj¹anje virov v¾iga eksplozivnih atmosfer z uporabo elektrotehniènih re¹itev v eksplozijsko varni izvedbi in v sedanjosti, med drugim stikalne naprave, svetila, kasete in plo¹èe, odgovorne za nadzor, preklopno opremo, varnostna stikala.Zmanj¹anje eksplozivne atmosfere z namestitvijo sistemov za zbiranje prahu, centralnega sesanja in prezraèevanja.Omejevanje uèinkov eksplozije na varno ravenNamestitev sistema za prepreèevanje eksplozije.Namestitev sistema za razbremenitev eksplozije.Namestitev sistema za loèevanje eksplozij.

Obseg izvajanja sistema za za¹èito pred eksplozijo je odvisen od dejanskih potreb industrijskega obrata. Strokovnjaki za namen, ki so za to namenjeni, izvajajo presojo eksplozijske varnosti procesnih naprav, objektov in dvoran, za katere velja direktiva ATEX. Zato se pripravi poroèilo, v katerem so jasno opredeljene pomembne toèke prostorov, ki jih je treba pregledati. Sedanje poroèilo je temelj za doloèitev obsega sistema, v katerem se bo pouèevalo v doloèeni industrijski trgovini.