Izobra evalnih potovanj

Biti èlovek sveta se obvezuje. Smo v svetu, kjer potovanja v najbolj oddaljene kraje sveta nimajo veè le nerealnih otro¹kih sanj. Da bi se premaknili v povsem drugaèno realnost, nam ni treba zbe¾ati v polo¾aj, samo moramo vstopiti v letalo in po nekaj urah, ki smo jih pre¾iveli na nebu, se bomo ustavili na kopnem, da bi od prijatelja dosegli 180-stopinjsko kulturo. Ker je ¹ola tujih jezikov tako pomembna in jih obvladuje na komunikativni ravni.

Titan gel

Po trenutnih podatkih je na svetu 201 dr¾ava. ©tevilni med njimi imajo poleg posebnega primera in slogovne tudi svoj lasten, edinstven uradni jezik, vèasih veè kot sam. Na njihovem obmoèju so se razvila tudi regionalna nareèja, kot je na primer ka¹ubsko ali ¹lezijsko nareèje. Na ¾alost tudi nekateri ljudje z nadpovpreènim, celo izjemnimi spomini, ki bi mu omogoèili obvladati veè kot sto jezikov, ni pri¹lo na svet. Èe pristopimo bolj logièno in analiziramo celo na¹o neposredno okolico, lahko opazimo, da bo med sosedami te¾ko najti osebo, ki govori veè kot tri tuje jezike.Delovanje nekaterih poklicev je tesno povezano z rednim dostopom z glavami iz novih koncev sveta. Èe se ne vidimo kot hiperblja, tudi ne govorimo odlièno v angle¹èini, nem¹èini, franco¹èini, ¹pan¹èini, norve¹èini in italijan¹èini, tolmaè pa nam bo pritegnil veliko pozornosti. Nekdo, ki nas lahko vodi na poslovnih sestankih z drugimi pogodbeniki, prav tako pa prevajamo besede, ki jih obe strani nenehno predlagata. Tak pristop se ponavlja kot izjemna pravica, èe hoèe, da izvajamo moèan obèutek in se profesionalno opustimo, ne prevzemamo celotne prijave od prevajalca, vendar ne bomo zahtevali od sogovornika, da sprejme vsako bele¾ko, tako da lahko ovire, da vidijo njeno usodo v slovarju, ki ga je prinesla pod roko. Tolmaè ne bo samo izbolj¹al vodenja podjetij, temveè bo opravil tudi to, da bomo v oèeh naroènika videli, kako resno je zaupanje.