Kolposkopijo v bolni nici

Kolposkop je nujna naprava, ki se celovito uporablja pri opravljanju raziskav, povezanih s patologijo materniènega vratu. Uporablja se za citolo¹ke preglede brisov vagine in materniènega vratu.

https://prideman.eu Man PrideMan Pride - Učinkovita rešitev težav z erekcijo in večji libido.

Trenutno so vsi kolposkopi novi in ustrezni v postopku. Obstaja mo¾nost stalnega arhiviranja dinamiènih slik, ki jih gledamo v posodi. Sodobna elektronika in odjemniki toka omogoèajo izvajanje natanènih korakov na vsaki strani, zaradi èesar je kolposkopski pregled ¹e bolj prijeten. Velika veèina modelov je urejenih v digitalni celici, zaradi èesar lahko arhivirate potek ¹tudija. Zabele¾i, da ima obliko kolopofografije, digitalnega arhiviranja na elektronskih medijih ali osebe za snemanje videa.Predstavlja se z veè pomembnimi znaèilnostmi, ki jih je treba oznaèiti z dobrim stanjem kolposkopa. Nad ljudmi ¾eli biti vrhunska jed. To mora dati veliko obliko slike, jasne slike in video posnetke tudi zahteva, da je opremljen s specializirano programsko opremo, tako da bo moèna za izvedbo natanène analize zbranega vizualnega materiala. Ocenjuje se in kot najveèja stabilnost naprave.Optièni sistem kakovostnega kolposkopa obièajno temelji na leèah nem¹ke proizvodnje. Optièni sistem mora biti in urejen v trenutku poveèave. Najbolj¹i primeri omogoèajo 20-kratno pribli¾evanje. Pri izbiri kolposkopa je treba paziti tudi na fokusni vrh in obmoèje ostrenja. Bolj resnièno je, bolje je.Najbolj¹e naprave je treba namestiti v roko odjemnika toka, ki bo omogoèal prosto in natanèno gibanje v vseh mo¾nih ravninah. Roka bi morala biti cestna zapora, zaradi tega, ker se bo zau¾ila, lahko izpustite v oznaèeni smeri.