Krompireek

Vsi imamo radi naprave in organizacije, ki nam na nek naèin pomagajo v umetnosti ali vsaj poenostavljajo na¹e delo. Pijaèa med tak¹nimi napravami, ki olaj¹a delo gostu, je èarovnik za rezanje 310p. Lahko reèemo, da je v vseh gostinskih obratih, v vseh trgovinah in tudi v gospodinjstvih potrebna nespremenjena gostinska naprava.

Rezanje razliènih izdelkovTe¾ko si je predstavljati trgovino, ki nima tak¹ne opreme. Sedanja generacija ne kupi su¹enega mesa ali sira za kilograme, ker tak¹ne potrebe ni, ker skladi¹èa nenehno priporoèajo ¹iroko paleto teh uèinkov. Zato bi bilo neuporabno plaèevati precej¹njo kolièino ¾ivil, ko bi ostala na datum PRL. No¾ za èarovnika 310p bo zagotovil hitro servisiranje velike kolièine porabnikov v skladi¹èu. Izdelek bo razrezan v simetriène rezine, ki izgledajo zelo privlaèno. Slicers je namenjen za rezanje razliènih ¾ivilskih izdelkov. Uporabite ga lahko za rezanje mehkih izdelkov, kakor tudi za mehkobo in celo trdo ali suho. Vse seka po ¾elji kupca, saj je sprememba debeline rezanja asketska in moèna.

Vse hoèe iz no¾aUèinkovitost rezanja je odvisna od ostrine no¾a. Rezalnik 310p v preprosti strukturi je ostrilec, ki olaj¹a bru¹enje no¾ev. Rezalni no¾ se poganja z motorjem preko pol¾nih zobnikov. Tako rezalnik uèinkovito razre¾e izdelek v druge rezine z debelino do 16 milimetrov. Orodje je naravno v okvirju in varno. Pri rezanju ni treba pritisniti na rezane ¾ivilske proizvode, ker dodajajo te¾nostne vrednosti. Pri rezanju morate samo premakniti tabelo za hranjenje z roèico, ki je pritrjena na mizo. Oprema je zelo higienska in topla za zdravje, saj vse njene teme, ki komunicirajo z narezano hrano, povzroèa doloèena kolièina nerjavnega jekla. Kar pomeni, da se na skupinah rezalnikov ne bo pojavila rja. Vse sestavine rezalnika so za¹èitene pred korozijo, ki jih lahko èistite brez strahu pred svojim zdravjem. Ohranjanje èistosti omogoèa tudi hitro razstavljanje rezalnika.