Modni oblikovalci anglije

Prej¹njo soboto je bil pripravljen prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so morali videti, kaj so oblikovalci napisali za prihajajoèo sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je obstajala v najte¾jih èasih in vsota je bila opravljena brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihovo delo je vkljuèevalo uporabo popolnoma velikih in lahkih tkanin z velikimi barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili najbolj zaskrbljeni z zraènimi, barvitimi maxi krili v polnem kvaèkanju. Poleg njih so vzbudili spo¹tovanje èipke, romantiène obleke in nabrane bluze in vezeni bikini. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z dobrimi kro¾i¹èi, okra¹ene s èipko in zanimivimi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroke, izdelane posebej za nov boj. Obleka je bila prodana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih tudi nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Prihodki iz trenutne prodaje bodo preneseni na poljsko siroti¹nico. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène sreène in praktiène ukrepe. Njeni lastniki so veèkrat odlagali na¹e izdelke za prodajo, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija v zaèetku maja od¹la v trgovine. Poleg tega je napovedal, da razmi¹lja o odprtju raèunalni¹kega poslovanja, v katerem bi bile razliène zbirke dobre kot v stacionarnih trgovinah.Na¹e podjetje za oblaèila je eno od najglobljih proizvajalcev oblaèil v razponu. Ima veè tovarn po vsej regiji. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v sodobnem, predvsem pa v mnogih najbolj¹ih krojaèevih, krojaèih in oblikovalcih. To ime vsakokrat pripravlja zbirke v harmoniji z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke resnièno u¾ivajo priznanje, da so pred zaèetkom trgovine pripravljene v posamezni èakalni vrsti, pripravljene od posameznega jutra. Te zbirke so rezultat istega dne.Plod tega dela ¾e vrsto let postaja vse bolj priljubljen med potro¹niki, tako v svetu kot tudi v tujini. Pi¹e o njej in ne opusti ¹tevilnih zadovoljstev, ki jih je pridobila in ki potrjujejo, da so èlanki najbolj popolni razredi.

Oglejte si va¹o trgovino: Var¹avska enkratna oblaèila