Nakup blagajni kega registra

Hairise Spray

V letu 2015 se je s pomoèjo Ministrstva za finance bistveno zmanj¹alo ¹tevilo davkoplaèevalcev, ki imajo fotografije iz obveznosti registracije prodaje z uporabo snemalnih naprav. Klièe, da je blagajna ali fiskalni tiskalnik nujen nakup za skoraj vse tiste, ki izvajajo gospodarsko kampanjo.

®e nekaj let so se spremembe postopoma uvedle v predpise, v letu 2016 se v tem slogu ni niè spremenilo, vendar je omejitev 20.000 tisoè evrov, ki odstrani namen, da bi bili tak¹ni pripomoèki, tudi majhni trgovci hitro prehajajo.Torej, kaj izberete, katera naprava najbolje deluje v va¹em podjetju? Kak¹na je razlika med tiskalnikom in blagajno?Finanèna blagajna je orodje za izvajanje prodaje na drobno, katere navodilo je, da igra fiskalne prejemke. Obièajno se uporablja v lokalnih in malih trgovinah, dobro pa deluje tudi v pomembnih obratih. Seveda obstajajo tudi drugi tipi teh strojev, na primer prenosni (ki delujejo na baterije, ki so obvezni v domovih, kjer ob izpadu elektriène energije poleg uspeha ljudi pogosto po¹ilja na¹e finanèno delo v blok stranke. Ta skupina vkljuèuje druge vrste ponudnikov storitev, npr. Storitve popravil, prodajalce od vrat do vrat in celo odvetnike. Prednost blagajne je ni¾ji nakupni stro¹ki kot tiskalniki in seveda dejstvo, da se prodajalcu priporoèa, da ga uporablja.Novitusov fiskalni tiskalnik se uporablja za pisanje prihodkov iz transakcij in upravljanja prejemkov. Vendar pa je glavna razlika v zadnjem, da ne more delati sam, delati mora z raèunalnikom, ki ima dober prodajni program. To razlago v glavnem uporabljajo institucije z zelo pomembno bazo blaga, ki je ¾e opremljena tudi z raèunalniki, opremljenimi s prodajno programsko opremo, npr. Za izdelavo raèunov z DDV. Prikljuèitev tiskalnika vam omogoèa ne samo tiskanje potrdil ali raèunov, temveè tudi omogoèanje samodejnega shranjevanja blaga (zdaj v èasu izdaje potrdila. Druge prednosti, ki jih ta instrument uporablja, je sposobnost pregledovanja skladi¹ènih oblik blaga (prek prodajnega programa in uporabe razliènih rabatov, npr. "Kupi dva v vrednosti ena."