Napaka blagajne 32

Obstaja trenutek, ko so blagajne obvezne po zakonu. Obstajajo obstojeèe elektronske naprave, ki se uporabljajo za registracijo prodaje in zneske davènih obveznosti iz naslova neprodaje. Delodajalec se lahko zaradi svoje napake kaznuje z veliko globo, ki dobro pre¾ivlja njegov zaslu¾ek. Nihèe ne ¾eli tvegati nadzora in kazni.Pogosto je mogoèe, da je podjetje izdelano v majhnem prostoru. Lastnik prodaja svoje izdelke na internetu in v interesu njihovega shranjevanja je edini nezaseden prostor tam, kjer je miza. Finanène naprave so prav tako potrebne, kot v primeru butika z velikim poslovnim prostorom.Nasprotno, uspeh ljudi, ki igrajo na terenu, je uspeh. Te¾ko si je predstavljati, da lastnik prevaja z velikim finanènim zneskom in odliènim ozadjem, ki ga potrebuje, da se z njim ukvarja. Vedno so se pojavljali na trgu, prenosne fiskalne naprave. So nizke velikosti, moène baterije in desnièarji. Oblika je podobna terminalom za servisiranje kreditnih kartic. Zato jim daje odlièno re¹itev za mobilno delo, in potem, na primer, ko moramo iti k stranki.Blagajne so za nekatere pomembne tudi za nakup in ne samo za podjetnike. Zahvaljujoè potrdilu o prejemu, ki ga je izdal, ima stranka mo¾nost vlo¾iti reklamacijo za plaèani izdelek. Konec koncev je ta potrdilo edini dokaz na¹ega nakupa. Obstaja tudi dodatna potrditev, da podjetnik opravlja pravne dejavnosti in upravlja DDV na denarno financirana besedila in pomoè. Èe se zgodi, da je blagajna v butiku izklopljena ali miruje, jo lahko prijavimo uradu, ki bo proti lastniku spro¾il ustrezne ukrepe. Grozi mu z dragoceno globo in pogosto celo razmi¹lja na sodi¹èu.Fiskalne naprave pomagajo tudi lastnikom, da spremljajo gospodarske razmere v imenu. Ob koncu vsakega dne se natisne dnevni povzetek, ob koncu meseca pa lahko natisnemo celoten povzetek, ki nam bo pokazal, koliko toèno smo zaslu¾ili. Zahvaljujoè temu lahko preprosto preverimo, ali eden od ljudi ne vzame denarja ali pa je va¹e podjetje toplo.

Tukaj lahko najdete blagajne