Onesna evanje zraka yt

V trenutnih èasih v zraku so lahko onesna¾evala, kot so prah, mirni delci in karkoli, usodna za pljuèa in lahko povzroèijo tudi alergijske reakcije pri vstopu skozi ko¾o.

V moèi industrijskih procesov se onesna¾evala spro¹èajo v ozraèje v prahu in trdnih delcih. Majhni delci v zraku in pra¹ni delci so lahko ¹kodljivi za zdravje, v pogodbi, s katero jih moramo zdraviti, preden pridejo v dihalni organizem.

Glavni viri prahu so rezanje, bru¹enje in izbolj¹anje procesov in proizvodnja prahu v ¾ivilskem in farmacevtskem sektorju. Obdelava tkanin, hladnih materialov in kompozitov je povezana z spro¹èanjem prahu in vlaken, ki lahko povzroèijo dra¾enje pljuè in povzroèijo alergijske reakcije. Za nekatere industrijske panoge, ki so izpostavljene ¹kodljivim prahom, je potrebno v skladu z direktivo EU ATEX izdelati atex odsesavanje prahu ali zbiralnike prahu. Odobrena podjetja imajo razliène vrste zbiralnikov prahu, ekstrakcijske roke in re¹itve na podroèju èi¹èenja, sesanja in filtriranja.

Eksplozivni prah in potencialno eksplozivna atmosfera se lahko pojavijo v sistemu drugih delovnih mest.

Ker eksplozivni prah, ki je posledica skupine organskih materialov, sintetiènih materialov in kovin, ima eksplozivne lastnosti, moramo posvetiti dovolj pozornosti, da se izognemo eksplozijam prahu. Evropska skupnost je pridobila dve direktivi, ki obravnavata eksplozivno ozraèje in vnetljiv prah, imenovani ATEX direktive.

Posledica uporabe teh dveh direktiv je bil uèinek izbolj¹ane za¹èite pred eksplozijami - po potrebi so bila za¹èitena druga tehnolo¹ka in organizacijska dela. Z zaposlovanjem najbolj¹ih strokovnjakov v industriji industrijske filtracije zraka podjetja razvijajo dobro blago z rezervacijami direktive ATEX, ki izpolnjujejo vse varnostne standarde.

Zagotavljanje skladnosti z dodatnimi zahtevami dr¾avnih ali lokalnih predpisov spada v pristojnost lokalnih trgovinskih organizacij in potro¹nikov.