Opra evanje je prenos

Dan v dnevu, tako v zgradbi kot v podjetju, smo pokriti z bogatimi zunanjimi elementi, ki nameravajo ostati blizu in zdravi. Poleg temeljnih pogojev, kot so: lokacija, temperatura, vla¾nost prostora, medtem ko je primerno, moramo graditi tudi z razliènimi hlapi. Zrak, ki ga dihamo, ni v popolnoma èistem, temveè pra¹nem stanju, seveda v homogeni stopnji. Pred opra¹evanjem v obliki prahu lahko prenehamo uporabljati maske s filtri, èeprav v vsebini obstajajo tudi druge neèistoèe, ki jih pogosto ni lahko videti. Toksièni hlapi se jih pogosto dr¾ijo. Obièajno jih je mogoèe razkriti samo s stroji, ki imajo obliko strupenega plinskega senzorja, ki iz vsebine izbere ¹kodljive delce in poroèa o njihovi prisotnosti, ter predlaga, da smo v nevarnosti. Na ¾alost je tveganje zelo smrtonosno, ker nekateri plini, ko so na primer CO neizvedljivi in pogosto njihova prisotnost na tem podroèju povzroèi resno ¹kodo za zdravje ali smrt. Poleg tega, kak¹na nevarnost nas ogro¾ajo tudi drugi piercingi, ki jih prestre¾e senzor, na primer sulfat, ki je v resnièni koncentraciji simbolièen in se hitro razvije v paralizo. ©e en strupen plin je ogljikov dioksid, kakor je bilo ¾e prej nevarno, in amoniak - plin, ki je oèitno v ozraèju, vendar z vi¹jo koncentracijo, ki ogro¾a prebivalstvo. Detektorji strupenih plinov prav tako upajo, da bodo na¹li ozon in ¾veplov dioksid, katerega plin je ¹ir¹i od atmosfere. da bi lahko obèutil gro¾njo in nam sporoèil. Drugi nevarni plini, ki jih detektor lahko izvaja pri nas, so korozivni klor, tudi zelo strupeni vodikov cianid in ¹e vedno lahko topni v vodi, nevarnem klorovodiku. Morda morate namestiti senzor za strupene pline.