P

Spoznajte na¹ um, spoznajte svoja èustva ali ste bolj produktivni zaposleni ... Torej obstajajo slogani, ki jih psihologi uporabljajo. Kako je res? Ali je psiholo¹ka slu¾ba obvezna in v katerih situacijah?

Konotacija besede psiholog in psihiater na Poljskem ima ¹e vedno slab pomen in je povezana s pa¹tetami in du¹evnimi boleznimi, ki jih ne poznamo do posameznega konca, preprosto se bojimo. V zahodni Evropi ali v dr¾avah Amerike-ZDA in Kanadi psihologi zelo dobro delajo. S svojo slu¾bo in znanjem ima veliko glav in ne le znanih osebnosti.

Vsi imamo trenutke zlomov. Pogosto se taka stanja spro¾ijo z razliènimi izku¹njami, povezanimi z ¾ivljenjskimi situacijami - neuspe¹no ljubeznijo, temami v delovanju, odnosi z lastnimi ¾enskami, dru¾inskimi problemi ali smrtjo ljubljenih ali travmatiènih izku¹enj ali zasvojenosti ... Vsi ti dogodki zaznamujejo njihovo zavest. Skupina ljudi jih lahko obravnava sama, odseka njihova slaba èustva in spomine, veèina ljudi pa se preprosto ne zna spopasti. Potem, da se ne bi pridru¾ili tragediji - samomoru ali padcu v pravo du¹evno bolezen ali zasvojenost - je koristen nasvet psihologa ali psihiatra. Vèasih zado¹èa eno sreèanje, vèasih pa je potrebna stara terapija, ki pomaga pri organiziranju motenega notranjega sveta. Sreèanja s psihologom je treba oceniti kot naravne obiske zdravnika - le to so povsem dogodki z zdravnikovim umom in du¹o. Tak¹na sreèanja govorijo o nas, o tem, kaj nas moti, spoznava elemente na¹ih plodov in naèine igranja z obsesijami, je namig za okrevanje in odpravljanje negativnih misli.

V vsakem mestu bomo na¹li psiholo¹ko pomoè, terapevtsko pomoè in jo uporabili. Psiholog iz Krakova bo odgovarjal na vsa zaskrbljujoèa vpra¹anja in vam pomagal pri obravnavanju tem, za katere veste, da bodo dobro spremenile v noèno moro.