Pogodbo za tolmaeenje dela ali naroeila

Tolmaèenje je prevod, ki pomaga pri komunikaciji med dvema sogovornikoma, ki ne komunicirajo v tem enem jeziku. Tolmaèenje poteka redno, kar pomeni, da prevajalec nima èasa, da preveri besede v slovarju ali se spra¹uje o smiselnosti izjave. Pokazati morate veliko pozornosti in refleksov, tako da je prevajanje preudarno tudi ne izgubi obèutka, ki ga ¾eli sogovornik posredovati.

Najbolj moden je konferenèni prevod, ki se uporablja med javnimi nastopi. Pogosto so uradna sreèanja hkrati prevedena v veè jezikov - v referenènem jeziku in poslu¹alcu ali v katerih dr¾avah se konèa oddajanje v ¾ivo.

Tolmaèenje v prestolnici je mogoèe zagotoviti za simultano usposabljanje - redno delate, konsekutivno tolmaèenje - s prevodom na stran, dokler govornik ne konèa pozornosti in ustvarite z nasveti posebnih posnetkov, ¹epetanih prevodov - ko se govori za doloèen govor oseba, ki sedi zraven nje. Obstajajo tudi sodni govori. Med njimi se dokument redno predvaja v sodni dvorani in tako ka¾e, da je navedeno stanje zaprise¾enega prevajalca. Pogosto ta prevajalec pomaga izbrani osebi med potovanjem v tujino, kjer delajo poslovna / pogajalska sreèanja in je koristen prevod.

Veèina tolmaèev je povezana z zdru¾enji, ki ne le poveèujejo ugled, temveè ponujajo tudi izobra¾evalne izdelke, ali navedejo ¹ole, v katerih lahko izbolj¹ate svoje kvalifikacije. Uradne komisije, Zdru¾eni narodi, Sodi¹èe Evropskih skupnosti, Parlament in Evropska komisija bodo z veseljem pomagali. Preprièani so, da ljudje, ki izvajajo prevode, zagotavljajo visoko raven prevodov in natanènost.