Prodaja ivilskih proizvodov

Pri prodaji izdelkov ali storitev, evidentiranih na fiskalnem znesku, mora novitus small plus podjetnik razmisliti o mnogih situacijah, povezanih s trenutnim orodjem. Imetje blagajne je omejeno zaradi ¹tevilnih obveznosti, ki so bile natanèno povrnjene v pomembnih zakonih in zakonih. Pred zaèetkom dela bo prihodnji lastnik podjetja izvedel, da uporaba blagajne ne bo enostavna. Ne morete zaèeti prodajati neposredno po nakupu naprave.

Proces fiskalizacijeNajprej morate najti pravo slu¾bo za upravljanje blagajn, ki bo omogoèila fiskalizacijo. To delo je treba sporoèiti davènemu uradu, saj mora v njem sodelovati njegov zaposleni. Enako velja za izbiro in spremembo blagajne. Poleg tega vsak poslovne¾ ve, kako te¾ka so pravila in da morajo pristojni organi govoriti o kakr¹nih koli spremembah v svoji vlogi. ©ele po fiskalizaciji davèni urad da blagajni¹ko enoto edinstvene velikosti in nato je treba uporabiti posodo. Imeti blagajno bi moralo skrbeti za ¹tevilne obveznosti, ki niso povezane s spremembo spletne strani, ampak z naravno uporabo blagajne.

poroèilaIzjemno pomembno je omeniti pripravo dnevnih, èetrtletnih in letnih poroèil, ki so povzetek rasti prodaje. Ker blagovna znamka - kot katera koli elektronska naprava - ni enostavna za uporabo, je pomembno, da ne pozabite izvesti ustreznega usposabljanja med servisiranjem. Dobro usposobljen delavec, ki ne bo propadel, tudi ne bo izpostavil lastnika nepotrebnim stro¹kom, povezanim z mandatom davènega urada. Z blagajno morate skrbeti tudi za nakup posebne naprave, ki bo slu¾ila za uspeh odpovedi glavne vozovnice. Dodatna blagajna mora biti prijavljena tudi davènemu uradu. Seveda je treba vse fiskalne igralnice oskrbeti z isto storitvijo, ki ne bo le olaj¹ala okvare naprave, temveè tudi izvedla potrebne tehniène preglede, ki jih je treba spomniti vsaki dve leti.