Proizvajalec oblaeil za ogla evanje

V soboto je potekal prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so raje preverili, kaj so oblikovalci naredili za sezono. Med obèinstvom smo lahko preverili tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila na najstro¾ji naèin izpopolnjena, polnost pa je bila pripravljena brez ovir. Ob zdravljenju smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo izvedbo so bile uporabljene popolnoma naravne in zahtevne tkanine z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹e novinarje je pritegnila zraèna, barvita maxi krila v kvaèkanju. Poleg njih so vplivale tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je bila zato organizirana dra¾ba lepe poroène kreacije. Obleka je bila prodana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih ¹e veè oblaèil iz najbogatej¹e zbirke. Dohodek iz te prodaje bo oznaèen kot blizu siroti¹nici. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène funkcionalne in moène ukrepe. Njeni lastniki so ¾e veèkrat vladali za prodajo svojih izdelkov, nato pa je bil predmet avkcije celo obisk posebne tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la v trgovino ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da bo blagovna znamka odprla spletno trgovino, v kateri bodo naravne zbirke drugaène kot v stacionarnih naroèilih.Lokalna oblaèilna znamka je edinstvena med najveèjimi proizvajalci oblaèil v Sloveniji. V celotni dr¾avi je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, med njimi veèina najla¾jih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Obèasno ta dru¾ba ¾eli zbiranje v sodelovanju s prvimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so resnièno velik uspeh, da tisti, ki so zjutraj pripravljeni na trgovino, ¹e pred zaèetkom trgovine nadome¹èajo velike vrste. Te zbirke se dogajajo en dan.Uèinki tega dela iz veè let se hitro ukvarjajo z velikimi posegi med kupci, ki so tudi v veljavi, kot tudi v tujini. Pisanje o njej, se zdi, da ne omenja moè nagrad, ki jih je prejela, in ki posku¹ajo, da so besedila najvi¹ja cena.

Oglejte si svojo trgovino: Medicinska oblaèila za enkratno uporabo