Raeunalni ki program egeria

Iz naèrtovanja virov v angle¹kem jeziku, tako da ni niè novega, kot je vodenje poslovnih virov. Sistem erp ima enako tehnologijo, v kateri uèinkovito naèrtujemo upravljanje celotne rezerve podjetja. Obstaja tudi definicija, v kateri se raèunalni¹ki sistemi uporabljajo za podporo upravljanju blagovnih znamk ali skupnemu sodelovanju, ki med seboj sodelujejo v doloèenem podjetju.

Optimizacija virovTo poènejo z zbiranjem informacij in omogoèanjem opravljanja dela na predhodno zbranih informacijah. Ta ukrep lahko povzroèi vse ali del ravni upravljanja in olaj¹a optimizacijo virov, ki so odvisni od uporabe podjetij in procesov v njih. Obstaja nekaj vrst ERP sistemov, ki vstopajo v razred integriranih informacijskih sistemov. Eden od njih je modularni sistem, ki je vzpostavljen samo z vzajemno sodelujoèimi aplikacijami. Drugi je integrirani sistem, ki je ustvarjen iz same osnove zmogljivosti in same poslovne platforme, v kateri ni izmenjave informacij med moduli.

Razvoj sistemov MRPSistemi za naèrtovanje poslovnih virov so tako novi kot sistemi MRP II. Podatkovna baza je pijaèa iz ustreznih segmentov. Zadevni moduli obièajno vkljuèujejo naslednja podroèja: prodaja, upravljanje informacij z mo¹kimi, nabava, skladi¹èenje, raèunovodstvo in finance. Ti sistemi nam obièajno omogoèajo, da doloèimo kontaktne dovolilnice za posamezne potro¹nike. Druga pomembna vrednost teh zbirk je omogoèiti uporabnikom izvajanje procesa naèrtovanja, govoriti o mo¾nosti uvedbe sprememb, kot je vrednotenje alternativnih re¹itev ali uporaba popravkov. Re¹itve, ki jih je predlagala ekipa, kot dokazilo o spremembi velikosti stranke za dostavo. Trenutno ERP sistemi iz tako imenovane zgornje in srednje police naèrtujejo svojo platformo za razvoj aplikacij.