Razvoj industrije

Nara¹èajoèi razvoj industrijskih tehnologij, pogled na dobre proizvodne rezultate, energijo in moè procesov v znanosti, kot so tiskanje, tekstil, plastika, kemija, optika in embala¾a, poveèuje nevarnost elektrostatiène razelektritve. Precej poveèan proizvodni proces, veè je bremen, ki jih je treba nevtralizirati, da ne bi ogrozili varnosti uporabnikov.

Nenadzorovano odvajanje nabranih elektrostatiènih nabojev lahko povzroèi, da se me¹anica alkohola in zraka v¾ge s pomoèjo ustvarjene ko¾e in tako povzroèi eksplozijo. Re¹itev za tovrstne te¾ave u¾ivajo podjetja, ki v teh primerih med drugim postavljajo elektrostatièno ozemljitev, èi¹èenje napolnjene povr¹ine, nevtralizacijo ali elektrostatièno polnjenje.Elektrostatièno ozemljitev je mehanizem za ozemljitev, ki se obravnava kot dokaz uspe¹nosti nalaganja rezervoarjev, ki preva¾ajo razsute materiale ali tekoèine. Na povr¹ini se koncentrira veliko elektrostatiènih nabojev. Pred prikljuèitvijo obremenitve je potrebno prikljuèiti na sistem za ozemljitev rezervoarja. S tem izberete nevarnost v¾iga. Druge te¾ke stvari imajo ravno uspeh cevi, ventilov, puhal, ki se v proizvodnem procesu razsutih materialov zaradi vibracij ali obrabe lahko odklopijo in ustvarijo tveganje za v¾ig. Zemeljske in velike posode ali posode, napolnjene z vnetljivimi snovmi. Druge nevarnosti vkljuèujejo nezmo¾ne posode, ki se igrajo v me¹alnih in me¹alnih linijah. Pravzaprav vsak klub v proizvodnem procesu generira elektrostatiène naboje, ne glede na to, ali je treba v fleksibilne posode nalo¾iti materiale ali roèno napolniti sodi ali ploèevinke. Elektrostatièna ozemljitev je obvezna, ker se lahko izprazni med osebjem in orodji ter posodami, v potencialno eksplozivni atmosferi pa lahko povzroèi v¾ig in eksplozijo.