Razvrstitev obmoeij nevarnosti eksplozije

Funkcija v katerem koli proizvodnem obratu se zave¾e s tveganjem eksplozije. Lastniki proizvodnega obrata morajo zagotoviti, da je verjetnost kakr¹ne koli nevarnosti zmanj¹ana na minimum. Doloèbe poljske dobrine prav tako prièajo o tak¹ni obveznosti. Da bi preverili, ali so lastniki proizvodnih obratov vezani na predpise, mora vsaka hi¹a uporabiti dokument z varnostno eksplozijo.

Ta dokument pomeni vsak sestavni del stanovanja in naprave, ki je lahko eksplozivna. Poleg prisotnosti v takem besedilu je treba sprejeti vse previdnostne ukrepe, ki jih na koncu sprejme tovarna, da bi se izognili nevarnim dogodkom. Ta dokument prisili lastnike trgovin, da razmi¹ljajo o eksplozijski varnosti v doloèeni proizvodni delavnici. Vsak lastnik je odgovoren za zagotavljanje varne delovne postaje za svoje goste. Zato je treba vse stroje nenehno pregledovati in jasno za¹èititi vnetljive snovi in nevarne snovi. Proizvodni obrati, ki ne izpolnjujejo teh varnostnih metod, ne smejo obstajati na proizvodnem trgu. Med specialistiènimi in¹pekcijskimi pregledi, ko se najde gro¾nja bivanja in zdravja ljudi, ki ¾ivijo v tak¹ni trgovini, je trgovina zaprta, dokler niso odpravljene vse prepoznane gro¾nje. Obstaja izredno kul naèin, saj tak¹ne kontrole omogoèajo, da se izognete ¹tevilnim nesreèam v tak¹nih obratih. Zato so doloèbe poljske zakonodaje odvisne tudi od zahtev, ki jih mora izpolnjevati posamezna tovarna, tako da se lahko pribli¾ajo pogostemu delovanju. Èe taka tovarna ne izpolnjuje ustreznih zakonsko znanih pogojev, verjetno ne dela ali je ne morejo uporabljati novi zaposleni,