Shizofrenija potegne

Veliko je osebnostnih motenj, katerih izvor je odvisen od mnogih javnih in genetskih dejavnikov. Sam èlovek je shizofrenija iz bolj eksplicitnega obrata v psihi.

Toda kako izgleda ta du¹evna motnja? Ali je res tako velik?Od zaèetka je shizofrenija stil du¹evne motnje. Stradalnica, ki trpi zaradi nje, je v te¾avah s sebstvom, sprejema svet v povsem drugaèno strategijo kot mladi mo¾. Tak¹na oseba se spoprijema s te¾avami s predstavljanjem lastne zadeve in jih dobro pouèuje, drugi pa lahko delajo tudi teme o svoji hoji. Obièajno shizofrenija prizadene mlade v adolescenci ali v vrstah v zgodnji odrasli dobi ali okoli 20-26 let. Ta du¹evna bolezen je zapletena. Pojavi se poèasi in poèasi, vendar so se primeri zmanj¹ali, saj so njeni simptomi hitro iz dneva v dan. Ne glede na to, ali se bo shizofrenija postopoma poveèevala ali postala nenadna, je njena aktivacija posledica moènega pre¾ivetja zaradi fiziènega dejavnika ali bolezni.

Sodobna medicina v vojni s shizofrenijoTrenutno medicina ne pozna natanènih vzrokov shizofrenije. Vendar pa so raziskovalci svojo pozornost usmerili na genetske dejavnike, zlasti na vrsto po¹kodbe v kodi DNK. Zdi se, da so simptomi, ki so najbolj prepoznavni za shizofrenike, stalna utrujenost, apatija, blodnje, sli¹ni glasovi, osamljenost in obèutek praznine ter motnje trenda in halucinacije. Èe v sebi ali prijatelju opazite katerega od zgoraj navedenih simptomov, se morate javiti psihiatru specialistu. Po pridobitvi strokovne pomoèi (èe je potrebno bo priporoèljivo zaèeti s potrebnimi ukrepi.Obstaja veliko psiholo¹kih testov na internetu, v poljskem jeziku, ko tudi v angle¹èini, kar nam bo pomagalo pri zaèetni diagnozi in doloèanju, ali pa imamo slabosti pri shizofreniji. Seveda, zana¹ajoè se le na mnenje, ki ga ustvari avtomatiziran test ljudi, je slabo, ne smete uporabljati svojega naèrta o mo¾nih spremembah v va¹i psihi. Vedno je njegov dober uèinek, ki lahko pomaga kot spodbuda za resen razmislek o obisku specialista.