Sistem ki ga in enir

Informacijski sistemi v sedanjem svetu so vedno bolj popularni. Zahvaljujoè njih je optimizacija uspe¹nosti podjetja in bolj privlaèna izvedba prodajnih projektov ¹e dodatna.Informacijski sistemi zbirajo in obdelujejo podatke z raèunalni¹kimi tehnikami.

Vsak IT sistem je sestavljen iz naslednjih komponent:1. Strojna plast - raèunalniki, ki zbirajo, prena¹ajo in nadzirajo podatke.2. Programska oprema - posebej ustvarjeni sistemi, ki podpirajo doloèen vidik dru¾be.3. Osebje za vroèitev - potrebno je, da ¾ivi ta sistem delovanja in nalaganje novih funkcionalnosti.4. Podatkovna plast - podatkovna baza za trenutne akcije in procese, ki omogoèajo delovanje algoritmov v programski opremi.

Trenutno loèujemo veè razredov IT sistemov, in sicer:- sistemi, ki podpirajo upravljanje procesov- sistemi, ki podpirajo upravljanje virov- centri za stranke- centri za korporativne storitve za stranke- sistemi za naèrtovanje distribucije virov- sistemi upravljanja dobavne verige.

Sistemi delijo stopnjo zapletenosti. Nato imajo lahko enake re¹itve za mala podjetja z nedokonèanimi postopki.Re¹itve za pravne osebe so zelo izèrpne in zahtevajo posebno uporabo v pisarni. Mo¾ne so tudi delne prilagoditve poljskim pogojem doloèene institucije.Naèrti se prodajajo v drugih oblikah, kar podjetjem omogoèa fleksibilno izbiro ponudbe.Nekateri od njih zagotavljajo lastno infrastrukturo, na kateri deluje celoten organizem. Nato se izognemo te¾avam pri izgradnji in integraciji sistema.

Sedanje gibanje v metodah i¹èe dragoceno fleksibilnost ponujenih izdelkov. Zahvaljujoè temu konènemu uporabniku plaèuje posebne mo¾nosti, ki so na voljo med ¹iroko paleto mo¾nosti. Vsak fragment najverjetneje ¾ivi neodvisno in se odmakne od prvega dela sistema.Tr¾ne raziskave ka¾ejo, da izvajanje sistemov IT povzroèa znatno poveèanje uèinkovitosti podjetij.Glavne izbolj¹ave so v slu¾bi raèunovodstva, upravljanja skladi¹è, pretokov dokumentov, arhiviranja rezultatov in zadovoljstva z vi¹jo stopnjo storitve za stranke.

IT sistemi ponujajo veliko zmogljivosti za obdelavo in obdelavo podatkov, ki presegajo obièajne poslovne procese. Razvoj informacijske tehnologije, skupaj s preprostej¹imi stro¹ki poslovanja in opreme, postaja vesela prihodnost IT-organizacij.