Sme no depresijo

Depresija se vsako leto meji na ¹e veèje ¹tevilo ljudi vseh starosti. Tako poklicno aktivni odrasli kot tudi otroci in starej¹e ¾enske se sooèajo s temi pomanjkljivostmi. Mnogi od njih so ¾e veè let brez razmi¹ljanja o bolezni, medtem ko se na strani obvladujejo razliène metode boja proti tej izèrpajoèi du¹evni motnji.

Jinx Repellent Magic Formula

Zdravljenje depresije je obièajno psihoterapija, ki pa jo je treba izmenjati s farmakolo¹kimi sredstvi, da se poveèa uèinkovitost zdravljenja. Mnoge ¾enske se ne zavedajo, da lahko antidepresive predpisujejo le zdravniki s specializacijo iz psihiatrije. Dober psihiater v Krakovu pa mora pred zaèetkom zdravljenja depresije pravilno diagnosticirati bolezen, vkljuèno z z uporabo posebnih psihometriènih testov in klasifikacijo simptomov, ki omogoèajo oceno depresivne epizode. ©ele po diagnozi bolezni in njeni resnosti psihiater doloèi sistem svojega delovanja. Farmakolo¹ko zdravljenje se izvaja ne samo med resnostjo simptomov bolezni, ampak tudi pogosto v asimptomatskih obdobjih, saj je depresija ponavljajoèa se motnja. Trenutno uporabljeni antidepresivi so namenjeni predvsem stabilizaciji razpolo¾enja bolnika, znebitvi anksioznosti ali samomorilnih misli. Na ¾alost pravilna izbira uèinkovitih zdravil vèasih traja zelo dolgo, saj imajo bolniki razliène uèinke na doloèene aktivne snovi. Farmakolo¹ka terapija je zelo hrbtenica bolnika, zlasti v primeru ti endogena depresija. Oseba, ki trpi zaradi recidiva depresije, ¾eli biti pod stalnim nadzorom psihiatra, ki ne le nadzira bolnikovo stanje, temveè lahko tudi najbolje oceni napredek zdravljenja in tudi morebitno potrebo po spremembi oblike terapije. Èeprav sodobni antidepresivi ka¾ejo poveèano uèinkovitost, psihiatri priporoèajo uporabo vzporedne psihoterapije. Psihoterapija omogoèa bolnikom, da bolje prepoznajo recidive in navedejo metode obvladovanja te¾kih èasov.