Soljenje in su enje mesa

Slu¾abnik potrebuje tri stvari. Kisik, pitje in hrana. Kolikor se zrak in voda ne poslab¹ujeta, hrana izgubi svoj polo¾aj. Meso postane zastarelo in ga umre, èrvi se vzamejo v p¹enici, sadje pa propade. ®e veè tisoè let ljudje i¹èejo naèin za shranjevanje hrane tako, da bi jedel èim dlje.

Naèini shranjevanja hraneNaèrt veliko: soljenje mesa, su¹enje v vroèini, kajenje. Namestitev v prave gline, zamrzovanje, dekapiranje in su¹enje vseh vrst. Danes se je hrana zaèela pakirati v vakuumu. Vakuumski pakirni stroji se odprejo od tristo dobrih in urejajo okoli devet tisoè. Najcenej¹i modeli pakirajo samo hrano, edini pa nudijo mo¾nost uravnavanja temperature in kuhanje hrane, ki je pakirana v sedanjosti.

Black MaskBlack Mask - Absolutna moč čiščenja kože!

Kako ustvarja stroj za pakiranje?Vsak pakirnik brez razloga ima na primer podoben naèin delovanja. Na napravi prihaja èrpalkain tesnilni trak, prevleèen s teflonom. Sesate zrak iz sredine embala¾e, tako da se plastika tesno prilega praznikuin hkrati tesni rob, tako da zrak ne pride v notranjost. Sedanji sistem je zdaj poln kruha, mesa, zelenjave in sira. In potem je zelo koristna re¹itev. Glede na vrsto hrane je rok uporabnosti izdelka lahko celo 4-krat veèji. Na primer, kuhane testenine so dragocene do tri dni, vendar pa lahko iste vakuumsko pakirane testenine zdr¾ijo do 12 dni. Vakuumski pakirni stroji se ne uporabljajo v resniènih trgovinah. Tak¹no napravo lahko postavite v vsak dom. Vakuumska embala¾a je zelo zanesljiva re¹itev. Nakup sto posebnih vreèk za pakiranje hrane je stro¹ek za samo 40 zlotov. Zahvaljujoè tako majhnim stro¹kom, lahko hrano, ki jo naèrtujemo za poèitni¹ki model, dolgo èasa shranimo kot v kozarcu ali v plastièni ¹katli, ki jo mo¹ki zlahka sprejmejo.