Strokovni razvoj knjige

Usposobljeno in odraslo osebje je enako dolga vrednost in nalo¾ba vseh podjetij. Zaposleni, ki pozna svoje cilje in je orodje in informacije za njihovo izpolnjevanje, je jamstvo za pravilno delovanje podjetja. Poleg oèitnih koristi za podjetje, stro¹ki in upravljanje povzroèajo razvoj zaposlenih, poveèujejo njegovo ¹tevilo in uèinkovitost, zadovoljujejo potrebo po spoznavanju in samoizpolnitvi ter konèno obèutijo potrebo in cenjenost, kar je pomembno v obliki odnosov v podjetju.

Usposabljanje osebja poteka na vseh stopnjah - od najmanj¹e osebe (npr. Za pomoènika, do izobra¾evalnega teèaja v ustanovi do vodstvenega osebja (npr. Vodenje pogovorov, trpi tudi ob koncu, med drugim praktièna priprava udele¾encev na delo, (obvladovanje stresa, uèinkovite prodaje, pogajalske tehnike, pravilna interpretacija predpisov, izpolnjevanje novih obveznosti, ki jih uveljavljajo novice v zakonih, kodeksih itd. Najpogostej¹e ponudbe usposabljanja so: podpora za nove raèunalni¹ke projekte ( Microsoftov paket, raèunovodski programi, seznanitev z novimi spremembami ¾e podprtih programov (prekrivanja, jezikovnimi teèaji z novimi ravnmi, davènimi predpisi (obraèunavanje DDV in ZUS in letne izjave, usposabljanje kadrov in plaèe (ugodnosti, delegacije , vrste pogodb, zaposlovanje tujcev. Nova oblika usposabljanja zagotavlja vodenje razredov izku¹enih praktikov, strokovnjakov, avtorjev ¹tevilnih strokovnih knjig in ¹tudij, dobre oblike pouka (ne veè ur in "starih" predavanj, ampak delavnice, ki se osredotoèajo na vsakogar, udobne pogoje (zagotavljanje pisarni¹kega pohi¹tva, prigrizki med odmori in materiali za usposabljanje. Usposabljanje dobrega tipa je delodajalèevo delo, drugo je zagotoviti, da ne ¾elite iskati novega podjetja in da se bo vlo¾eni znesek zaèel izplaèevati.