Tolmaeenje italijan eine

Tolmaèenje upo¹teva naèrt za la¾jo komunikacijo med dvema osebama, ki ne komunicirajo v istem jeziku. Seveda, tako kot na vseh podroèjih, se tolmaèenje razlikuje tudi v druge kategorije. Eden od njih je konferenèno tolmaèenje. In na èem ustrezno temeljijo in kdaj jih uporabiti?

Kaj je konferenèno tolmaèenje?Tak¹no konferenèno tolmaèenje je ¹e posebej uèinkovito v konferenèni skupini. Izvajajo se lahko na razliènih razpravah ali pomembnih poslovnih sreèanjih. Med njimi lahko medsebojno podeljujejo tolmaèenja ali soèasno. Èe je na drugi strani v pogovorih veè ¾ensk iz drugih dr¾av, se obièajno izvede simultano tolmaèenje. Ti zaporedni se vedno manj uporabljajo, ker ne prina¹ajo resnièno lahkih izdelkov.

Institucionalni in zasebni trgPrena¹amo tudi konference na dve vrsti trga. Gre tudi za institucionalni trg, ko pa je lasten. Mednarodne institucije, kot je EDC, imajo pogosto veèjeziène sestanke. Nato prevede iz veè tujih jezikov v doloèen, vnaprej doloèen materni jezik prevajalca. Tak¹en konferenèni tolmaè mora zato predstaviti ogromno informacij in posebnih ve¹èin. Ni dovolj, da tukaj govorimo samo angle¹ko. Dober konferenèni tolmaè mora biti tekoè v razliènih jezikih. Zahvaljujoè temu bo samodejno prevajal celotne konference, ne glede na to, kdo bo v njih sodeloval. Toda ko gre za zasebni trg, izgleda celotna situacija nekoliko drugaèna. Zasebne ustanove ponavadi raje dvojeziène sestanke. Na konferencah sodelujejo ¾enske iz dveh drugih dr¾av. Na sestanku se uporabljajo prevajalci, ki popolnoma govorijo le dva posebna jezika.

®elite postati prevajalec?Torej, èe razmi¹ljamo o tem, da bi postali sami prevajalec, bi morali dokonèati lastno znanje glede te toèke. Tolmaèenje ¾e ima neposredne podkategorije. Èe ¾elimo dobiti konferenèno tolmaèenje, moramo imeti veliko znanja. Govoriti moramo vsaj v nekaterih tujih jezikih. Zaradi tega bodo mednarodne institucije z veseljem uporabile njihove storitve. Vendar, èe gremo po njih, bomo hitro izbolj¹ali na¹ vtis in dali si bomo prilo¾nost, da dose¾emo bolj¹o in bolj¹o prakso.