Ueinki kolesarjenja po 2 tednih

V teh èasih, ko med dr¾avami ni enostavnih prilo¾nosti, se veliko ljudi kvalificira za redne ali zaèasne obiske v drugi dr¾avi. Zato se trenutno v medicinskih prevajalskih pisarnah dogaja razcvet in medicinski prevodi so pijaèe najpogosteje uporabljenih strokovnih prevodov. Seveda ne. Na ¹tevilke mesta seveda obstajajo te¾ave, ki se posku¹ajo zaposliti v pisarni za tolmaèenje na splo¹no. Prviè, to so jezikovne znanosti. Oseba, ki dela na prevajanju, mora imeti jezikovno znanje na krovu zlata ali zelo enostavno delo. Poleg tega mora biti oseba, ki je zelo uèinkovit kratkoroèni spomin, deljivost pozornosti in odpornost proti stresu. Nujno je, da tolmaè rad sedi z ljudmi in se ne boji javnih govorov. Pomemben element je tudi pomanjkanje govornih napak.

Za tiste ¾enske, ki nameravajo zaposliti doloèenega prevajalca, bi morale biti znaèilne nekatere individualne ve¹èine, dodeljene namenu neke vrste prevajanja. Tehnièni prevajalci bodo morali biti usposobljeni za material tehnologije in strojne konstrukcije, kot tudi za pripravo naèrtov ali tehniènih risb, lokatorji programske opreme pa morajo biti ponosni programerji in webmasters poleg uèenja jezika.

Podobno so medicinski prevajalci obièajno ljudje po medicinskih ali medicinskih ¹tudijah. Niso redki mo¹ki, ki aktivno obiskujejo zdravni¹ko pisarno, jezikovna znanja pa so njihova mo¾na prednost. Vèasih in zlasti v primeru zaprise¾enih prevodov je mogoèe, da prevajalec o pravicah zaprise¾enega prevajalca opravi prevod v pripombah z zdravnikom. Vendar pa so to nenavadne situacije, ki zahtevajo specialistiène pravice in vedno, ko ni mogoèe najti zaprise¾enega medicinskega tolmaèa za doloèen trenutek.Medicinske prevode delno kupijo posamezni uporabniki, za katere je ta vrsta usposabljanja oznaèena za izvajanje dejavnosti v tujini.