Uredbo o vodenju evidenc prihodkov

Obveznost vodenja evidenc preko elektronske naprave v ko¾i finanènega urada v dveh tisoè in sedemnajstih letih se bo nana¹ala na vse podjetnike, ki izvajajo gospodarsko akcijo in ponujajo na¹e zadovoljne in storitvenim subjektom brez registrirane poslovne dejavnosti tudi za pav¹alce. ®eleznice v davènih ¾epih se uvajajo postopoma.

V dveh ¹tirinajstem letu je zakonodajalec odpravil odstranitev gospodarskih subjektov iz obveznosti vodenja elektronskih evidenc subjektov, med katerimi je ugotovil hude kr¹itve predpisov. Te kr¹itve so bile predvsem posledica podcenjevanja dejanskega prometa kampanje, izvedenega tako, da se je uvrstila v obseg 20 tisoè prometa, pri èemer ni bila izvedena obveznost vodenja evidenc blaga in storitev s pomoèjo blagajne posnet in izdajanja potrdil prek njega. Industrija, ki je po mnenju Ministrstva za finance najpogosteje izvajala ta model neprimernega vedenja, sta bili avtomobilske delavnice, diagnostiène postaje za vozila, zdravniki, zobozdravniki, frizerji in menze, ki delujejo na ozemlju izobra¾evalnih ustanov in s temi upravljanimi institucijami. Zakonodajalec tudi trdi, da bo evidentiranje prometa od vseh poslovnih subjektov, ki ponujajo storitve potro¹nikom brez registrirane poslovne dejavnosti, tudi za kmete pav¹aliste, priljubljena poteza v projektu za poveèanje preglednosti in konkurenènosti na trgu ter zagotavljanje uèinkovitej¹ega in mirnej¹ega uresnièevanja njihovih pravic pred sodi¹èem za potro¹nike. Skupaj s èetrtim èlenom zadevne uredbe so morale ustanove, ki nudijo storitve zamenjave pnevmatik, tehniène preglede in posvetovanja ter davène svetovalce, frizerje in kozmetologe, takoj namestiti blagajno skupaj s prvim januarjem 2000, sedemnajstim letom. V razliènih primerih so podjetniki, ki niso zajeti v posebnih predpisih, èas, ki je enak 2 mesecem od trenutka, ko je prese¾ena omejitev 20 tisoè zlotov za namestitev blagajne.