Varnost industrijskih obratov 2015

Varnost poslovnih instalacij je pomemben vidik normalnega delovanja vsakega obrata, v katerem delajo ljudje, in posebnosti dela ka¾ejo veliko stopnjo varnostnih motenj. Pijaèe z najveèjo nevarnostjo so nevarnost eksplozije, zato je vredno najprej za¹èititi to toèko.

Za boj proti eksplozivnim gro¾njam je najbolje, da vzamete tako imenovano cilinder hrd. Tako so urejene naprave, ki so namenjene zatiranju eksplozije v njeni zgodnji fazi. Hrd cilinder deluje proti ustvarjanju visokih tlakov in s tem zmanj¹uje tveganje po¹kodb vgradnje.

Valji tega standarda so opremljeni z optiènimi senzorji, katerih pomen je odkrivanje isker, plamenov in prvih sledov eksplozije, pa tudi v skupinah, katerih naloga je prepreèiti nastanek isker.

Eksplozija je zaznana s senzorji tlaka po prej¹njih meritvah. Vzorec tlaka nad ustrezno stopnjo, odkrivanje plamenov ali isker s pomoèjo detektorjev, povzroèi po¹iljanje informacij kontrolni enoti, ki spremeni postopek odpiranja ventila, s èimer je njegovo konstrukcijo razpr¹ila tudi kot rezultat zatiranja eksplozije.

Hrd cilinder izkazuje visoko stopnjo zanesljivosti, zaradi èesar omogoèa visoko stopnjo varnostnih izku¹enj pri vgradnji in s tem vseh ljudi, ki preèkajo delo. Zaradi velikega odziva in zgodnjega odkrivanja ne¾elenih sprememb v notranjosti steklenice, v kateri je vidna vnetljiva snov ali plin, se prepreèi mo¾nost eksplozije in po¾ara. Oprema tega vzorca je neodvisna oblika zavarovanja namestitve.