Zaposlitev

Programsko opremo Enova je povzroèila skupina strokovnjakov. Najbolj¹i oblikovalci, programerji in preizku¹evalci so ¾e vrsto let neutrudno delali, da so izdelek do popolnosti. Njihova popolnost pomeni tudi dolgoletno tesno sodelovanje s strankami, ki lahko vkljuèuje podporo 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Vsi ljudje so sami. Prijetno in tesno sodelovanje je omogoèilo razvoj programske opreme, tako da bi postala ¹e bolj okusna in ¹e bolj praktièna, tako da na IT trgu ne bi bila preprièana.

Program Enova Kadry in Payroll je programska oprema, ki uèinkovito podpira upravljanje dobrih virov v podjetju. Obvladuje pisarne, ki zaposlujejo veè do veè tisoè zaposlenih. Ta program z veliko lahkostjo in uèinkovitostjo preslika kompleksno organizacijsko strukturo podjetja. Programska oprema izpolnjuje vse zahteve poljske zakonodaje. Èe je treba evidentirati podatke o HR, izraèunati prispevke za socialno zavarovanje, davke, plaèe ali dajatve za bolezen. Programska oprema je namenjena ¹irokemu krogu prejemnikov. Mednje sodijo zaposleni v upravnem odboru, raèunovodski uradi, podjetja, ki opravljajo storitve na podroèju ¹tetja dela ali kadrovske evidence, poleg tega pa tudi zaposleni v kadrovskem oddelku in plaèilni listi.

Treba je zaupati podjetju z dolgoletnimi izku¹njami. Izberite programsko opremo Enova HR and Payroll za rast in bla¾je upravljanje na¹ega podjetja. Program zagotavlja koristi v velikosti izbolj¹anja procesov upravljanja HR oddelkov, uèinkovitosti sistema, zmanj¹anju tveganja napak, avtomatizacije procesov, takoj¹njega in intuitivnega dostopa do popolnih podatkov o èloveku. Programska oprema omogoèa shranjevanje delovnega èasa oddelka za èlove¹ke vire in deluje v prizadevanjih za njegovo stalno delo. Program zagotavlja popolno skladnost z vsemi zakonskimi vrednostmi in zahtevami, ki vstopajo na vsa podroèja na¹e dr¾ave.

Izberite programsko opremo Enova HR in plaèilno listo ter predlagajte, da je IT osebje udobno na razpolago 24 ur na dan sedem dni v tednu. Ti vam bodo pomagali pri namestitvi, konfiguriranju in zagonu programske opreme, pripravi informacijskega sistema podjetja za ustvarjanje s spletnim mestom programa.